REGULAMIN SIŁOWNI GYM ADDICT

1
POSTANOWIENIA OGÓLNE: Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów siłowni GYM ADDICT ul. Skłodowskiej-Curie 2a, 23-400 Biłgoraj
  
   2  
Siłownia GYM ADDICT: Zwany dalej „GYM ADDICT” świadczy usługi w zakresie: zajęć na siłowni

3
Z usług GYM ADDICT mają prawo korzystać wszyscy chętni zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12 września 2001 r. (Dz.U.Nr 101 poz. 1095 par. 2.1. pkt. 6) złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych.

4
Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym.

5

Klient ćwiczący na siłowni bierze pełną odpowiedzialność za swój stan zdrowia.
   
  6  
 Każdy klient ćwiczy na własną odpowiedzialności. GYM ADDICT nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu, zakładaniem zbyt dużych obciążeń, itp.

    7  
W GYM ADDICT dyżurują instruktorzy, którzy na życzenie Klienta udzielają instruktażu o sposobie obsługi maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie Klubu.

    8  
Kierownictwo GYM ADDICT zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do Siłowni bez podania przyczyn.

     9   
Korzystający z usług GYM ADDICT są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karty miesięcznej (karnetu) - zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karty klubowej jest zapoznanie się z regulaminem Siłowni GYM ADDICT i podpisania oświadczenia. W przypadku zgubienia karty Klient zobowiązany jest powiadomić pracowników recepcji. Nowa karta będzie wydana po ustaleniu danych osobowych i numeru karty Klienta.

     10   
GYM ADDICT nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet- niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu.

     11   
Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnianie karnetu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z GYM ADDICT.

     12   
Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. GYM ADDICT jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być nieczynny w okresie świątecznym.
   
  13
Po przyjściu do GYM ADDICT należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług Siłowni, a następnie zostawić karnet w recepcji w celu otrzymania kluczyka od szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać kartę wstępu. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 15 zł.

    14  
W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować instruktora lub obsługę GYM ADDICT przed zajęciami.
    
    15  
 Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie GYM ADDICT, Siłownia GYM ADDICT nie ponosi odpowiedzialności.

     16   
W GYM ADDICT bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne - inne od tego, w którym przyszło się do SIłownia GYM ADDICT - z czystą podeszwą. Na zajęciach aerobiku i ćwiczeniach na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Nie dopuszczalne są: klapki, baletki, ćwiczenie na boso, obuwie inne od sportowego - chyba, że instruktor zaleci inaczej.

     17   
Na terenie GYM ADDICT obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących - sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na terenie siłowni zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

     18   
Ćwiczący mają obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą własny ręcznik (w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń na siłowni).

     19   
GYM ADDICT zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz Instruktora.

     20   
Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz poszanowania wyposażenia GYM ADDICT.

     21   
W sali ćwiczeń należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów i obsługi oraz dostosować się do regulaminu GYM ADDICT. Przy ćwiczeniach z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne. Nie można krzyczeć, rzucać sprzętu bezpośrednio na posadzkę oraz zachowywać się nieprzyzwoicie. Osoby przebywające na terenie Siłowni GYM ADDICT zobowiązane są okazywać wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.

     22   
Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.

     23   
Wykluczenie z GYM ADDICT i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z GYM ADDICT Klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest równowartość niewykorzystanego karnetu.

     24   
Osoby poniżej 16 lat nie mogą korzystać z usług świadczonych przez GYM ADDICT bez rodziców bądź prawnego opiekuna.

     25  
 Do sterownia wyciągami powietrza itp. uprawniony jest tylko pracownik GYM ADDICT.

      26   
Aby uzyskać rachunek za usługi świadczone przez Siłownie GYM ADDICT prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Rachunki wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi do odbioru w recepcji GYM ADDICT.

      27   
Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie GYM ADDICT.

      28   
Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do Kierownictwa GYM ADDICT lub pod numerem telefonu: 796-505-499.